𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙤̉ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙩𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜 𝙫𝙖̀𝙤 𝙨𝙪̛̣ 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩(𝙢𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚)

Nó có thể quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn là các doanh nghiệp lớn hơn vì họ có nhiều nguồn lực và vốn để hỗ trợ họ tiếp cận khách hàng. Còn doanh nghiệp nhỏ thì cần xây dựng độ phủ nhanh chống để tăng nhanh khả năng tiếp cận khách hàng. Marketing website sẽ giúp bạn làm điều đó khác tốt.